Praktijk

Praktijkruimte
De praktijkruimte biedt goede voorzieningen voor patiënt en fysiotherapeut. Er is een aparte wachtkamer, er zijn 4 behandelkamers met voldoende privacy en daarnaast beschikken we over een aparte oefenruimte met trainingsapparatuur hetgeen de behandelmogelijkheden aanzienlijk vergroot. Als de klachten zodanig zijn dat naar de praktijk komen voor u niet mogelijk is, bestaat ook de mogelijkheid dat de fysiotherapeut u thuis behandelt.
 

 
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
De WGBO regelt rechten en plichten van de individuele patiënt en de zorgverlener in hun onderlinge relatie. Ze is vooral gericht op versterking van de positie van de patiënt en is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen – inclusief onderzoek en advies – die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en het verbeteren van zijn gezondheid. Behalve de rechten van de individuele patiënt zijn in de wet ook artikelen te vinden die een relatie hebben met de kwaliteit van zorg. Relevant is met name de algemene bepaling (7:453BW) waarin wordt gesteld dat de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht moet nemen en dient te handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. Ook worden er nadere eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage.

Lees meer over de WGBO